TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania.

NON-STOP bezplatná linka 0800 102 103ONLINE objednanie do servisu

Protispoločenská činnosť

OZNAMOVANIE  PROTISPOLOČENSKEJ  ČINNOSTI

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „Zákon") upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len "protispoločenská činnosť") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Podľa tohto zákona zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len "zodpovedná osoba"), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa Zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa Zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Todos Bratislava s.r.o. (ďalej len „Zamestnávateľ") tieto úlohy naplnil oboznámením všetkých svojich zamestnancov s požadovanými údajmi prostredníctvom  interného dokumentu a súčasne zverejnením tohto oznámenia na svojom webovom sídle.

Určenou  zodpovednou osobou je Ing. Miroslav Kosec, ktorý je pracovníkom controllingu u Zamestnávateľa a pre oblasť vybavovania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. je priamo podriadený štatutárnemu orgánu tzn. konateľom spoločnosti a riadi sa ich pokynmi.

Podnety zodpovednej osobe sa môžu podávať:

  • ústne do záznamu, alebo
  • elektronickou  poštou  prístupnou  24 hodín  denne na adresu : whistleblowing@todos.sk,  alebo
  • písomne na adresu: Ing. Miroslav Kosec, Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava

Kontakty

bezplatná infolinka

0800 102 103

Newsletter

Odoberať>

TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania. Pevne veríme, že naša úprimná snaha byť najlepší v tom čo robíme, prinesie očakávanú odmenu, ktorou je pre nás maximálna spokojnosť našich zákazníkov. K nášmu cieľu vedie ešte dlhá a náročná cesta, našou výhodou je ale fakt, že nás táto práca skutočne baví.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Website by Marmot and Crow s.r.o.Marmot & Crow