Pomoc na cestách našim klientom

Pre zákazníkov spoločnosti Todos ponúkame odbornú pomoc na cestách v prípade poruchy na vozidle alebo dopravnej nehody.

01  /  02

V prípade
poruchy na vozidle

Ak sa vyskytne na vašom automobile závada, ktorá vám znemožňuje pokračovať v jazde, jednoducho zatelefonujete na naše NONSTOP telefónne čísla a náš odborný personál zabezpečí opravu vášho vozidla priamo na mieste.
Ak to nebude možné, zabezpečíme vám odťah vozidla prostredníctvom odťahovej služby a poskytneme vám služby našej autopožičovne alebo náhradné vozidlo. Ďalšie opravy vášho vozidla sa vykonávajú v našom autoservise.
Službu účtujeme za každých začatých 30 min. nášho mechanika vrátane výjazdu 40 EUR bez DPH v rámci mesta. Pre vozidlá značky Škoda so zárukou mobility, je v prípade dodržania pravidelných servisných prehliadok v autorizovaných servisoch Škoda výjazd SERVIS MOBILU zdarma.
Uvedené mobilné čísla sú pre služby:
 • Servis Mobil non-stop
 • Odťahová služba non stop
 • Prvá pomoc na cestách

02  /  02

V prípade
dopravnej nehody

Havarijné poistenie kryje financovanie poistných udalostí spojených s poškodením či totálnym zničením vášho automobilu pri nehodách, jeho odcudzením či poškodením, ktoré vzniklo živelnou udalosťou alebo vandalizmom.
1 — Postup na mieste dopravnej nehody
V prvom rade vykonajte opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky (až do príchodu polície nepremiestňujte vozidlá, ak si to však situácia vyžaduje, vyznačte si situáciu a stopy).
 • zachovajte si chladnú hlavu a všetko riešte s rozumom
 • skontrolujte zdravotný stav seba, svojej posádky a aj ostatných zúčastnených
 • miesto nehody označte výstražným trojuholníkom, aby ste varovali prichádzajúce autá
 • pred opustením vozidla si vždy oblečte reflexnú vestu, ktorá by mala byť po ruke v kabíne a nie schovaná v batožinovom priestore
 • stiahnite sa do bezpečia mimo cesty, zvlášť na diaľnici, pretože hrozí, že niekto z prichádzajúcich trojuholník prehliadne, neprispôsobí svoju jazdu situácii a hrozí tragédia
 • ak je to potrebné, kontaktujte záchranné zložky a políciu na telefónnych číslach 155 resp. 158 alebo na čísle 112, ktoré funguje aj pri zablokovanej klávesnici mobilného telefónu alebo sa dá vytočiť namiesto PIN kódu
 • v prípade potreby poskytnite prvú pomoc a privolajte záchrannú službu
 • podľa závažnosti privolajte políciu
Neposkytnutie prvej pomoci zranenému, neprivolanie záchrannej služby alebo útek z miesta činu môžu byť predmetom trestného konania.
2 — Oznámenie vzniku dopravnej nehody
V prípade vzniku dopravnej nehody je potrebné informovať orgány Polície SR (podľa zákona 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a podľa všeobecných poistných podmienok) a poisťovateľa. Odporúča sa polícii oznámiť aj poistnú udalosť, pri ktorej sa javí škoda nižšia ako zákonom stanovená výška minimálnej mzdy, alebo pri ktorej nedošlo k zraneniu osôb.
3 — Záznam o nehode
V prípade vzniku poistnej udalosti sa odporúča zapísať si údaje o všetkých účastnikoch dopravnej nehody, tj. o
 • ostatných havarovaných vozidlách a držiteľoch týchto vozidiel
 • svedkoch
Zápis by mal byť vyhotovený na tlačive predpísanom poisťovateľom, v prípade že tlačivo nemáte k dispozícii mal by zápis obsahovať:
 • EČV vinníka, meno a adresu, poisťovateľa
 • EČV poškodeného, meno a adresu, poisťovateľa
 • dátum a miesto vzniku dopravnej nehody
 • krátky popis nehody
 • rozsah poškodenia
 • kontaktnú osobu, tel. kontakt
V prípade, že máte možnosť, zabezpečte fotodokumentáciu poškodených vozidiel a miesta nehody.
4 — Oznámenie nehody poisťovni
Poistený je povinný písomne, príp. telefonicky oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti a to:
 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR
PZP poistený (vinník): Ak ste nehodu spôsobili vy, predložte poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody a potvrdenie o poistení pre identifikáciu vášho poisťovateľa. Odporúča sa bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi, s ktorým máte uzatvorené PZP. Doklady potrebné k vybavniu PU:
 • hlásenie vzniku PU
 • správa polície
 • fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody
 • fotokópiu STK, EK
Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.
Ak ste sa stali obeťou nehody, nehodu ste nespôsobili, uplatnite si nárok na náhradu škody v poisťovni vinníka. V prípade, že nemáte údaje o poisťovateľovi vinníka, môžete ho vyhľadať na základe EČV pomocou internetu v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov na www.skp.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 2 444 55 452-2. V prípade úteku vinníka, príp. nezisteného vinníka, nahláste tieto skutočnosti na dopravnej polícii SR. Doklady potrebné k vybaveniu PU:
 • oznámenie poškodeného
 • správa polície
 • zápis poisťovne
 • vyjadrenie poisťovne v prípade totálnej škody
 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla
 • uvoľnenie poistného plnenia v prípade leasingu vozidla
 • doklady týkajúce sa opravy vozidla
 • vybavovací list, resp. likvidačná správa
Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.
V prípade, že máte uzatvorené havarijne poistenie, môžete si uplatniť aj nárok z uvedeného druhu poistenia. Ak potrebujete poradiť, napr. pri nehode v zahraničí, volajte asistenčnú službu poisťovne, s ktorou máte uzatvorené PZP.
Kontakty na hlásenie poistných udalostí, poisťovne:
5 — Oprava vozidla
Todos leasing na auto
Späť
Komplexné služby
Podrž
Predaj
Klik
Zatvoriť hľadanie